บริการตรวจสอบหนี้สินและยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
× ให้นักศึกษาที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ (rruwelearn.com/services) ตรวจสอบสถานะในไฟล์รายงานสถานะ -> รายงานการตรวจสอบสถานะหนี้สินเพื่อขอสำเร็จการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ต.ค. 2564)
โดยให้ผู้ที่รายชื่อมีไฮไลท์สีแดง รีบติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว สำหรับผู้ที่รายชื่อมีไฮไลท์สีเขียว สามารถดำเนินการโอนเงินชำระค่าธรรมเนียม 1,300 บาท ตามรายละเอียดที่ระบุใน "คำแนะนำขั้นตอน" ยกเว้น นักศึกษา ป.บัณฑิต ให้ติดต่อหน่วยงานคลัง เพื่อขอรับเงินคืนค่าประกันจำนวน 100 บาท
× ขณะนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาการรับคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ กรุณายื่นเอกสารด้วยตนเอง ณ เคาน์เตอร์งานทะเบียน

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง

คำแนะนำ: ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแบบฟอร์มคำร้อง เอกสารขอสำเร็จการศึกษาและตรวจสอบหนี้สิน

2. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มคำร้อง

คำแนะนำ: กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มคำร้อง ดังนี้

พิมพ์แบบฟอร์มออกทางเครื่องพิมพ์ เพื่อกรอกข้อมูลโดยการเขียนด้วยปากกาหมึกสีน้ำเงิน ให้ชัดเจนและอ่านง่าย พร้อมลงชื่อกำกับตามแบบฟอร์ม แล้วจึงถ่ายภาพ หรือ สแกนแบบฟอร์มให้ชัดเจน เพื่อบันทึกเป็นไฟล์รูปภาพ (.jpg , .png) หรือ เอกสาร pdf หากถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟน แนะนำให้ใช้แอปที่ช่วยในการสแกนภาพ เช่น Microsoft Office Lens , CamScanner และ Adobe Scan ฯลฯ เมื่อถ่ายภาพเสร็จเรียบร้อยให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องและชัดเจนของภาพก่อนทำการอัปโหลดส่งเอกสารคำร้อง

3. ลงทะเบียนและส่งไฟล์คำร้อง (ฉบับออนไลน์)

คำแนะนำ:
ลงทะเบียนและส่งแบบฟอร์มคำร้องในรูปแบบไฟล์ได้ที่เมนู "ส่งไฟล์คำร้อง" โดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน เมื่อทำการส่งคำร้องระบบจะสร้าง "รหัสการยื่นคำร้อง" เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะของการยื่นคำร้อง โดยมีสถานะเริ่มต้นเป็น " รอการตรวจสอบเบื้องต้น"

4. ส่งเอกสารคำร้องฉบับจริงพร้อมเอกสารแนบทางไปรษณีย์

ส่งเอกสารคำร้องฉบับจริงพร้อมเอกสารแนบดังรายการต่อไปนี้

1. สำเนาวุฒิการศึกษาเดิมก่อนเข้าศึกษา (ใบ รบ. หรือ Transcript ฉบับภาษาไทย) เขียนชื่อ รหัสกลุ่มเรียน รหัสประจำตัวนักศึกษา
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเขียน รหัสกลุ่มเรียน รหัสประจำตัวนักศึกษา
3. ภาพถ่ายที่สวมชุดครุย จำนวน 3 ภาพ ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ฉากหลังสีฟ้า พร้อมเขียนชื่อ-สกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา รหัสกลุ่มเรียน หลังรูปทุกใบ (เป็นภาพถ่ายสีเท่านั้น ไม่รับภาพด่วน กระดาษธรรมดาไม่เคลือบเงา)
4. หลักฐานการ ยกเว้นวิชา ที่ผ่านการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว (สำหรับผู้ที่นำวุฒิ ปวส. และปริญญาตรี มาสมัครเรียน)
* ข้อความในคำร้องเป็นหลักฐานสำคัญ นักศึกษาโปรดตรวจทานให้ถูกต้อง

ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ถึง "หัวหน้างานทะเบียน สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เลขที่ 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 "(อกสารขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่... นาย/นางสาว... รหัสนักศึกษา... กลุ่มเรียน...)

5. เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบคำร้อง

คำแนะนำ: เมื่อส่งไฟล์คำร้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบตามรายการต่อไปนี้


* ติดต่อหน่วยงานกรณีที่ผลการตรวจสอบเป็น "ไม่ผ่าน"
1) เจ้าหน้าที่งานคลังตรวจสอบการค้างชำระค่าเทอม ติดต่อ โทรฯ 038535429
2) เจ้าหน้าที่งานห้องสมุดตรวจสอบการค้างคืนหนังสือ ติดต่อ โทรฯ 038517013
3) เจ้าหน้าที่งานกิจการนักศึกษาตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม ติดต่อ โทรฯ 038517013
4) เจ้าหน้าที่งานกองทุนกู้ยืมตรวจสอบการค้างชำระเงินกู้ยืม ติดต่อ โทรฯ 038515018
5) เจ้าหน้าที่งานหอพักนักศึกษาตรวจสอบการค้างชำระค่าหอพัก ติดต่อ โทรฯ 038568180
6) เจ้าหน้าที่งานทะเบียนตรวจสอบผลการเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร ติดต่อ โทรฯ 038535116

* การตรวจสอบการค้างชำระค่าเทอมจะเริ่มวันที่ 18 ก.ย. เป็นต้นไป
* กรณีผู้ที่ตกค้างการเข้าร่วมกิจกรรม ให้ติดต่องานกิจการนักศึกษาเพื่อดำเนินการแก้ไข
* หากรายการใดมีผลการตรวจสอบเป็น "ไม่ผ่าน" ระบบจะส่งอีเมลแจ้งให้ทราบ (กรณีไม่ได้รับอีเมลให้ตรวจสอบในกล่องจดหมายขยะ) หรือ ตรวจสอบด้วยตนเองที่หน้าเว็บของระบบ และให้ทำการติดต่อหน่วยงานนั้น ๆ โดยตรงเพื่อดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้น

* เมื่อผลการตรวจสอบเป็นผ่านทุกรายการให้ดำเนินการโอนเงินชำระค่าธรรมเนียมเป็นขั้นตอนสุดท้าย

* ผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบในรายการใดรายการหนึ่ง จะไม่มีสิทธิ์รับเอกสารสำเร็จการศึกษา

6. โอนเงินชำระค่าธรรมเนียม (เฉพาะคำร้องที่ผ่านการตรวจสอบทุกรายการแล้ว)

คำแนะนำ:
ทำการโอนเงินชำระค่าธรรมเนียมตามที่ระบุ โดยสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

1) โอนเงินผ่านแอปพลิเคชันโมบายล์แบงค์กิ้งของธนาคารที่รองรับการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับธนาคารกรุงไทย และ มีสลิปหลักฐานการโอนเงินที่มีเลขอ้างอิง ที่สามารถใช้ตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อยืนยันการทำธุรกรรมกับธนาคารเจ้าของบัญชีได้

2) โอนเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยเก็บสลิปการโอนเงินไว้เป็นหลักฐาน และลงชื่อกำกับก่อนถ่ายภาพเพื่ออัปโหลดในขั้นตอนการส่งหลักฐานการโอนเงิน

3) โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ให้บริการธนาคารกรุงไทย โดยเก็บสลิปการโอนเงินไว้เป็นหลักฐาน และลงชื่อกำกับก่อนถ่ายภาพเพื่ออัปโหลดในขั้นตอนการส่งหลักฐานการโอนเงิน

โอนเงินชำระค่าธรรมเนียมเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 678-2-38019-6 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ทำการโอนเงิน 1 รายการต่อ 1 คำร้องเท่านั้น)
* เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐาน กรุณาโอนเงินและส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมภายในเวลา 8.30-15.30 น.

7. เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินชำระค่าธรรมเนียม

คำแนะนำ: เมื่อผู้ยื่นคำร้องส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว เจ้าหน้าที่การเงินจะทำการตรวจสอบหลักฐานการโอนเงิน ภายใน 3 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดราชการ) โดยมีผลการตรวจสอบ 2 สถานะ ดังนี้
 • ตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินแล้ว "ไม่ผ่าน"
 • ตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินแล้ว "ผ่าน"
 • ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนบัณฑิต 1,300 บาท

  คำแนะนำ:
  ขณะนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาการรับคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ กรุณายื่นเอกสารด้วยตนเอง ณ เคาน์เตอร์งานทะเบียน
  คำแนะนำ: ก่อนทำการโอนเงินควรตรวจสอบรูปแบบการโอนเงินที่รองรับ โดยหลักฐานการโอนเงินต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยระบบธนาคารของผู้โอนที่มีหมายเลขอ้างอิงเพื่อสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เช่น ภาพสลิปการโอนเงินจากแอปของธนาคาร หรือ ภาพถ่ายสลิปการโอนผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย (ลงชื่อกำกับบนสลิปก่อนถ่ายภาพ) เมื่อส่งหลักฐานการชำระเงินแล้ว เจ้าหน้าที่การเงินจะทำการตรวจสอบความถูกต้อง ระบบจะทำการแจ้งเตือนผลการตรวจสอบความถูกต้องทางอีเมลที่ระบุไว้ หรือ สามารถตรวจสอบสถานะของการยื่นคำร้องได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการยื่นคำร้อง"

  ติดต่อสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่ ไลน์ไอดี: @academicrru หรือ อีเมล: rruwelearn@gmail.com

  "มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ยินดีให้บริการ"