ระบบตรวจสอบสถานะหนี้สินและการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


ขณะนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียนขอตรวจสอบหนี้สินออนไลน์ เพื่อยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา โดย นักศึกษายังคงสามารถยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ด้วยตนเอง ณ จุดให้บริการงานทะเบียนฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จนถึงวันสุดท้ายของการยื่นคำร้องตามที่ระบุไว้ในปฏิทินวิชาการ
ยื่นคำร้องผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้
1) ยื่นคำร้องผ่านช่องทางออนไลน์ (ติดต่อขอยื่นคำร้องทางอีเมล rruwelearn@gmail.com)
2) ยื่นคำร้องด้วยตนเองและชำระค่าธรรมเนียม ณ จุดให้บริการงานทะเบียนฯ และฝ่ายการเงิน ศูนย์มหาวิทยาลัย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล rruwelearn@gmail.com หรือ โทรฯ 0915549993 (อ.สุพัฒน์ สุขเกษม)
1. ขั้นตอนการตรวจสอบหนี้สินและการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาเป็นอย่างไร
1) นักศึกษาลงทะเบียนขอตรวจสอบหนี้สินและการเข้าร่วมกิจกรรม
2) เมื่อสถานะการตรวจสอบเป็น 2 (ผ่าน) ครบทั้ง 4 รายการแล้วจึงทำการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้
- ยื่นคำร้องด้วยตนเอง พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนบัณฑิต 1,300 บาท ณ จุดให้บริการของมหาวิทยาลัย ศูนย์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (เพื่อความรวดเร็วควรกรอกแบบฟอร์มและเตรียมเอกสารแนบมาให้เรียบร้อย)
- ยื่นคำร้องผ่านช่องทางออนไลน์ โดยให้แจ้งความประสงค์ทางอีเมล rruwelearn@gmail.com พร้อมทั้งสแกนหรือถ่ายภาพแบบฟอร์มคำร้องที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแนบมากับอีเมล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบเบื้องต้น จากนั้นจะได้รับแจ้งข้อมูลการติดต่อเพื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมและตรวจสอบการค้างชำระค่าลงทะเบียน หลังจากนั้นให้ นศ. จัดส่งแบบฟอร์มตัวจริงพร้อมทั้งเอกสารแนบทางไปรษณีย์ เมื่อได้รับเอกสารมหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามขั้นตอนและจัดส่งเอกสารสำคัญ (ถ้ามี) ให้นักศึกษาทางไปรษณีย์
- หากในขั้นตอนการตรวจสอบการค้างชำระค่าเทอม และการตรวจสอบผลการเรียนตามหลักสูตร พบว่าเป็น "ไม่ผ่าน" ในภายหลัง จะถือว่าการยื่นคำร้องฯ เป็นอันโมฆะ นักศึกษาต้องดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้น แล้วจึงทำการยื่นคำร้องฯ ใหม่ในรอบถัดไป
2. สามารถเดินทางมาติดต่อดำเนินการด้วยตนเอง ได้หรือไม่
- นักศึกษาสามารถเดินทางมาดำเนินการด้วยตนเองได้ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยในสุขภาพของนักศึกษา จึงเปิดช่องทางให้นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ เพื่อเป็นทางเลือกในการเข้าถึงบริการและลดการเดินทางอันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 รวมทั้งได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการในบางส่วนให้เป็นแบบออนไลน์เพื่อลดขั้นตอนการพบเจอโดยตรงให้น้อยที่สุด หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล rruwelearn@gmail.com หรือ ติดต่อ อ.สุพัฒน์ สุขเกษม รอง ผอ. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรฯ 0915549993
3. หากมีสถานะการตรวจสอบเป็น 1 (ไม่ผ่าน) ในบางรายการต้องทำอย่างไร
- หากรายการตรวจสอบใดมีสถานะเป็น 1 (ไม่ผ่าน) ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามรายละเอียดกับทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อดำเนินการแก้ไข ภายหลังจากดำเนินการแก้ไขสถานะจะถูกเปลี่ยนเป็น 2 (ผ่าน) แล้วจึงดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
4. หากมีค่าเทอมที่ค้างชำระต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเมื่อใด
- นักศึกษาควรชำระค่าเทอมให้เสร็จสิ้นก่อนดำเนินการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา โดยฝ่ายการเงินจะตรวจสอบพร้อมกับขั้นตอนการจ่ายค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนบัณฑิต หากไม่ดำเนินการชำระค่าเทอมที่ค้างอยู่ จะไม่สามารถยื่นขอสำเร็จการศึกษาได้
5. สามารดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ที่ใด
- ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน academic.rru.ac.th หรือคลิกที่ลิงก์ต่อไปนี้ แบบฟอร์มคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ rruwelearn@gmail.com