บริการยื่นคำร้องออนไลน์
งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์× * การยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์อาจใช้ระยะเวลาดำเนินการนานกว่ากรณีปกติ กรณีคำร้องเร่งด่วนกรุณาติดต่อเคาน์เตอร์งานทะเบียนโดยตรง
× ** นักศึกษาสามารถขอใบรายงานผลการเรียนดิจิทัลได้แล้ววันนี้ (รายละเอียดในคำแนะนำขั้นตอนการยื่นคำร้องออนไลน์)

1. ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแบบฟอร์มคำร้อง

คำแนะนำ: ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารแบบฟอร์มคำร้องได้ที่ http://academic.rru.ac.th/นักศึกษา/ เพื่อทำการกรอกข้อมูล หากมีข้อสงสัยในการยื่นคำร้อง สอบถามได้ที่ ไลน์ไอดี: @academicrru หรือ อีเมล: rruwelearn@gmail.com

2. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มคำร้อง

คำแนะนำ: การกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มคำร้อง สามารถกรอกข้อมูลได้ 2 วิธี ดังนี้

1) พิมพ์แบบฟอร์มออกทางเครื่องพิมพ์ เพื่อกรอกข้อมูลโดยการเขียนด้วยปากกาหมึกสีน้ำเงิน ให้ชัดเจนและอ่านง่าย พร้อมลงชื่อกำกับตามแบบฟอร์ม แล้วจึงถ่ายภาพ หรือ สแกนแบบฟอร์มให้ชัดเจน เพื่อบันทึกเป็นไฟล์รูปภาพ (.jpg , .png) หรือ เอกสาร pdf หากถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟน แนะนำให้ใช้แอปที่ช่วยในการสแกนภาพ เช่น Microsoft Office Lens , CamScanner และ Adobe Scan ฯลฯ เมื่อถ่ายภาพเสร็จเรียบร้อยให้ทำการตรวจสอบความถูกต้องและชัดเจนของภาพก่อนทำการอัปโหลดส่งเอกสารคำร้อง

2) แก้ไขไฟล์แบบฟอร์มคำร้องที่อยู่ในรูปแบบ pdf ด้วยแอปที่ใช้ในการแก้ไขเอกสาร pdf เช่น Foxit PDF Reader, Adobe Fill & Sign และ PDFfiller ฯลฯ โดยแทรกข้อความลงตามแบบฟอร์มด้วยตัวอักษรสีน้ำเงิน ที่มีขนาดเหมาะสม สามารถอ่านได้ง่ายและชัดเจน พร้อมแนบภาพถ่ายลายเซ็น (ใช้ปากกาหมึกสีน้ำเงิน) วางบนตำแหน่งการลงชื่อกำกับตามแบบฟอร์ม แล้วจึงทำการบันทึกให้อยู่ในรูปแบบเอกสาร pdf หรือ ไฟล์รูปภาพ (.jpg , .png) เพื่ออัปโหลดส่งเอกสารคำร้องต่อไป

3. ส่งแบบฟอร์มคำร้องออนไลน์

คำแนะนำ:
ลงทะเบียนและส่งแบบฟอร์มคำร้องในรูปแบบไฟล์ได้ที่เมนู "ส่งแบบฟอร์มคำร้อง (ฉบับออนไลน์)" โดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน เมื่อทำการส่งคำร้องระบบจะสร้าง "รหัสการยื่นคำร้อง" เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะของการยื่นคำร้องได้ โดยมีสถานะเริ่มต้นเป็น "[1] รอการตรวจสอบความถูกต้อง"

4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้น

คำแนะนำ: เมื่อส่งแบบฟอร์มคำร้องแล้ว เจ้าหน้าที่ทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำเนินการตามคำร้อง โดยมีผลการตรวจสอบ 2 สถานะ ดังนี้
 • "[2] ตรวจสอบคำร้องแล้ว ไม่ผ่าน" ระบบจะส่งอีเมลชี้แจงเหตุผลและคำแนะนำในการแก้ไข กรณีไม่ได้รับอีเมลชี้แจงให้ตรวจสอบในกล่องจดหมายขยะ หรือ ติดต่อที่ rruwelearn@gmail.com
 • "[3] ตรวจสอบคำร้องแล้ว ผ่าน" ให้ดำเนินการโอนเงินชำระค่าธรรมเนียมในขั้นตอนถัดไป (ถ้ามี)
 • กรณีคำร้องที่ไม่มีค่าธรรมเนียม เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามคำร้อง เมื่อดำเนินการตามคำร้องเสร็จสิ้น สถานะการยื่นคำร้องจะเปลี่ยนเป็น "[7] เสร็จสิ้นการดำเนินการตามคำร้อง"
 • 5. โอนเงินชำระค่าธรรมเนียม (เฉพาะคำร้องที่ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว)

  คำแนะนำ:
  เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคำร้องแล้ว สถานะการยื่นคำร้องจะเปลี่ยนเป็น "[3] ตรวจสอบคำร้องแล้ว ผ่าน" ให้ผู้ยื่นคำร้องทำการโอนเงินชำระค่าธรรมเนียมตามที่ระบุ โดยสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

  1) โอนเงินผ่านแอปพลิเคชันโมบายล์แบงค์กิ้งของธนาคารที่รองรับการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับธนาคารกรุงไทย และ มีสลิปหลักฐานการโอนเงินที่มีเลขอ้างอิง ที่สามารถใช้ตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อยืนยันการทำธุรกรรมกับธนาคารเจ้าของบัญชีได้

  2) โอนเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยเก็บสลิปการโอนเงินไว้เป็นหลักฐาน และลงชื่อกำกับก่อนถ่ายภาพเพื่ออัปโหลดในขั้นตอนการส่งหลักฐานการโอนเงิน

  3) โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ให้บริการธนาคารกรุงไทย โดยเก็บสลิปการโอนเงินไว้เป็นหลักฐาน และลงชื่อกำกับก่อนถ่ายภาพเพื่ออัปโหลดในขั้นตอนการส่งหลักฐานการโอนเงิน

  โอนเงินชำระค่าธรรมเนียมเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 678-2-38019-6 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ทำการโอนเงิน 1 รายการต่อ 1 คำร้องเท่านั้น)
  * เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐาน กรุณาโอนเงินและส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมภายในเวลา 8.30-15.30 น.

  6. ส่งหลักฐานการโอนเงินชำระค่าธรรมเนียม

  คำแนะนำ:
  ส่งหลักฐานการโอนเงินชำระค่าธรรมเนียมที่เมนู "ส่งหลักฐานการโอนเงินชำระค่าธรรมเนียม" โดยเมื่อส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว สถานะการยื่นคำร้องจะเปลี่ยนเป็น "[4] รอการตรวจสอบหลักฐานการโอนเงิน"

  7. เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินชำระค่าธรรมเนียม

  คำแนะนำ: เมื่อผู้ยื่นคำร้องส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว เจ้าหน้าที่การเงินจะทำการตรวจสอบหลักฐานการโอนเงิน ภายใน 3 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดราชการ) โดยมีผลการตรวจสอบ 2 สถานะ ดังนี้
 • "[5] ตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินแล้ว ไม่ผ่าน" คำร้องดังกล่าวจะยังไม่ถูกยกเลิก โดยระบบจะส่งอีเมลชี้แจงเหตุผลและคำแนะนำ เพื่อให้ส่งหลักฐานการโอนเงินที่ถูกต้องอีกครั้ง กรณีไม่ได้รับอีเมลชี้แจงให้ตรวจสอบในกล่องจดหมายขยะ หรือ ติดต่อที่ rruwelearn@gmail.com หากไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินใหม่ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากทางอีเมลหรือโทรศัพท์ คำร้องดังกล่าวจะถูกยกเลิก ผู้ยื่นจะต้องจัดทำแบบฟอร์มเพื่อยื่นคำร้องใหม่
 • "[6] ตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินแล้ว ผ่าน" เมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามคำร้องเสร็จสิ้น สถานะการยื่นคำร้องจะเปลี่ยนเป็น "[7] เสร็จสิ้นการดำเนินการตามคำร้อง"
 • 8. การขอใบรายงานผลการเรียนดิจิทัล (เฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว)

  การขอใบรายงานผลการเรียนดิจิทัลให้แนบเฉพาะไฟล์รูปถ่ายสวมชุดครุย โดยมีข้อกำหนด ดังนี้
  - ไฟล์ภาพจากรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (2.5 cm x 3.25 cm) ชนิด JPEG (.jpg)
  - ใช้ภาพต้นฉบับจากการอัดภาพหรือสแกนที่ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI
  - ขนาดไฟล์ภาพไม่เกิน 600 KB
  - กรณีไฟล์ภาพไม่ชัดเจน หรือไม่ตรวจพบว่าสำเร็จการศึกษาแล้ว คำร้องดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะ
  - ไฟล์รายงานผลการเรียนดิจิทัลจะถูกส่งไปยังอีเมลที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ ภายใน 3 วัน (อีเมลอาจอยู่ในส่วนจดหมายขยะ)
  - ตรวจสอบความถูกต้องขอใบรายงานผลการเรียนได้ที่ https://edocvalidation.digitalgov.go.th
  คำแนะนำ:
  1. ก่อนส่งแบบฟอร์มคำร้องกรุณาตรวจสอบความถูกต้องและชัดเจนของไฟล์เอกสาร เมื่อส่งแบบฟอร์มคำร้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเบื้องต้น ระบบจะทำการแจ้งเตือนผลการตรวจสอบความถูกต้องของคำร้องทางอีเมลที่ระบุไว้ในการยื่นคำร้อง หรือ สามารถตรวจสอบสถานะของการยื่นคำร้องได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการยื่นคำร้อง"
  2. กรณีใบรายงานผลการเรียนดิจิทัล (เฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว) ให้แนบเฉพาะไฟล์รูปถ่ายสวมชุดครุย โดยมีข้อกำหนด ดังนี้
  - ไฟล์ภาพจากรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (2.5 cm x 3.25 cm) ชนิด JPEG (.jpg)
  - ใช้ภาพต้นฉบับจากการอัดภาพหรือสแกนที่ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI
  - ขนาดไฟล์ภาพไม่เกิน 600 KB
  - กรณีไฟล์ภาพไม่ชัดเจน หรือไม่ตรวจพบว่าสำเร็จการศึกษาแล้ว คำร้องดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะ
  - ไฟล์รายงานผลการเรียนดิจิทัลจะถูกส่งไปยังอีเมลที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ ภายใน 3 วัน (อีเมลอาจอยู่ในส่วนจดหมายขยะ)
  - ตรวจสอบความถูกต้องขอใบรายงานผลการเรียนได้ที่ https://edocvalidation.digitalgov.go.th
  คำแนะนำ: ก่อนทำการโอนเงินควรตรวจสอบรูปแบบการโอนเงินที่รองรับ โดยหลักฐานการโอนเงินต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยระบบธนาคารของผู้โอนที่มีหมายเลขอ้างอิงเพื่อสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เช่น ภาพสลิปการโอนเงินจากแอปของธนาคาร หรือ ภาพถ่ายสลิปการโอนผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย (ลงชื่อกำกับบนสลิปก่อนถ่ายภาพ) เมื่อส่งหลักฐานการชำระเงินแล้ว เจ้าหน้าที่การเงินจะทำการตรวจสอบความถูกต้อง ระบบจะทำการแจ้งเตือนผลการตรวจสอบความถูกต้องทางอีเมลที่ระบุไว้ หรือ สามารถตรวจสอบสถานะของการยื่นคำร้องได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการยื่นคำร้อง"

  ติดต่อสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่ ไลน์ไอดี: @academicrru หรือ อีเมล: rruwelearn@gmail.com

  "มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ยินดีให้บริการ"