บริการยื่นคำร้องออนไลน์ (คำร้องขอเทียบ-โอน ยกเว้นรายวิชา)
งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 1. การยื่นคำร้องขอเทียบ-โอน ยกเว้นรายวิชา สามารถเลือกยื่นคำร้องได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
  1) ยื่นคำร้องด้วยตนเองผ่านเคาน์เตอร์ให้บริการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  2) ยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มและแนบไฟล์ใบรายงานผลการเรียน (ฉบับจริง) จากสถาบันการศึกษาเดิมที่ใช้ในการเทียบโอน
  * สแกนไฟล์ในรูปแบบเอกสาร PDF ขนาด A4 หากเอกสารมีมากกว่า 1 ไฟล์ ให้รวมส่งเป็น 1 ไฟล์ zip
  * * กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แนบหลักฐานมาพร้อมกัน
 2. เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบความถูกต้องของคำร้องในเบื้องต้น
 3. เจ้าหน้าที่แจ้งสถานะการตรวจสอบคำร้องเบื้องต้นให้ทราบผ่านทางอีเมล (หากไม่พบอีเมลกรุณาตรวจสอบในกล่องอีเมลขยะ) หรือ ผู้ยื่นคำร้องสามารถตรวจสอบ สถานะการยื่นคำร้องได้ผ่านทางเมนู "ตรวจสอบสถานะการยื่นคำร้อง"
 4. กรณีการตรวจสอบความถูกต้องของคำร้องในเบื้องต้น มีผลเป็น "ไม่ผ่าน" เจ้าหน้าที่จะส่งอีเมลแจ้งเตือนสถานะพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลและคำแนะนำให้ทราบ
 5. กรณีการตรวจสอบความถูกต้องของคำร้องในเบื้องต้น มีผลเป็น "ผ่าน" เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามคำร้องโดยประสานงานกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น ผู้ยื่นคำร้องจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนสถานะให้ทราบ
 6. ผู้ยื่นคำร้องติดต่อขอรับเอกสาร และชำระเงินค่าธรรมเนียม ณ เคาน์เตอร์ให้บริการงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชนครินทร์ ศูนย์อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมทั้งแสดงใบรายงานผลการศึกษา (ฉบับจริง) จากสถานการศึกษาเดิมต่อเจ้าหน้าที่
 7. ระยะเวลาดำเนินงานโดยประมาณ 45 วัน

คำแนะนำ: ก่อนส่งแบบฟอร์มคำร้องกรุณาตรวจสอบความถูกต้องและชัดเจนของไฟล์เอกสาร เมื่อส่งแบบฟอร์มคำร้องแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบความถูกต้องของคำร้อง ระบบจะทำการแจ้งเตือนผลการตรวจสอบความถูกต้องของคำร้องทางอีเมลที่ระบุไว้ในการยื่นคำร้อง หรือ สามารถตรวจสอบสถานะของการยื่นคำร้องได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการยื่นคำร้อง"

ติดต่อสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่ ไลน์ไอดี: @academicrru หรือ อีเมล: rruwelearn@gmail.com

"มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ยินดีให้บริการ"