× รายชื่อการโอนเงินคืนค่าธรรมเนียมในส่วนที่มหาวิทยาลัยสนับสนุน 20% (ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ย. 2564)
× คู่มือการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน)
× กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ชำระเงิน)
เอกสารข้อตกลงก่อนลงทะเบียนใช้สิทธิ์รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา https://bit.ly/discount-agreements
เอกสารขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา https://bit.ly/rru-discount-directions
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียนมากกว่า 1 มหาวิทยาลัยได้ที่ https://bit.ly/rru-dup-list
หากปรากฏรายชื่อนักศึกษา ให้ทำการลงทะเบียนเลือกมหาวิทยาลัย/หลักสูตรที่จะใช้สิทธิ์ก่อนทำการลงทะเบียนยืนยันขอรับสิทธิ์กับทางมหาวิทยาลัย โดยลงทะเบียนได้ที่ https://covidfund.cupt.net
ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ที่ https://bit.ly/rru-discount-registration
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ที่ https://bit.ly/discount-registration-list
* หากเกินระยะเวลาที่กำหนดถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ไม่ขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาจากรัฐบาลและมหาวิทยาลัย
* นักศึกษาทุน กยศ./กรอ. หลังจากยืนยันสิทธิ์แล้วไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ต่อ (แนวทางดำเนินการของกองทุน กยศ.)
นักศึกษาที่ยังไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้พิมพ์ใบ pay-in ใหม่ แบบแบ่งจ่าย 2 งวด ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 64 และให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 50% (งวดที่ 1) ถึงวันที่ 18 ต.ค. 64 โดยไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ เพิ่มเติม
นักศึกษาที่ชำระเงินแล้ว ส่งเอกสารเพื่อขอรับค่าธรรมเนียมการศึกษาคืน ทางไปรษณีย์ถึงคณะที่สังกัดภายในวันที่ 24 ก.ย. 64 โดยระบุข้อความ “เอกสารเพื่อขอรับค่าธรรมเนียมการศึกษาคืน” ดังนี้
1. ใบคำร้องขอถอนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาจำนวน 2 ชุด โดย download ใบคำร้องได้ที่
(ก) ใบคำร้องส่วนของมหาวิทยาลัยสนับสนุน 20% -> https://bit.ly/discount-form20
(ข) ใบคำร้องส่วนของรัฐบาลสนับสนุน 30% -> https://bit.ly/discount-form30
2. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด พร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาบัญชีธนาคาร 2 ชุด พร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้อง
4. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1/2564 (ฉบับจริง) กรณียังไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน ฉบับจริง ให้ส่งหลักฐานการชำระเงินแทน และไม่ต้องดำเนินการข้อ 5
5. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 1 ชุด พร้อมลงชื่อสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
หมายเหตุ
จ่าหน้าซองถึง คณบดีคณะ......................... มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
(เอกสารเพื่อขอรับค่าธรรมเนียมการศึกษาคืน)
422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 24000
มหาวิทยาลัยโอนเงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นักศึกษาที่ชำระเงินแล้ว 20% (เงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย) ระยะเวลาการโอนเงิน มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบภายหลัง
มหาวิทยาลัยโอนเงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาให้นักศึกษาที่ชำระเงินแล้ว 30% (เงินสนับสนุนจากรัฐบาล) เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับเงินจากรัฐบาล
หมายเหตุ นักศึกษาที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมก่อนวันที่ 1 ก.ย. 64 แบบแบ่งจ่าย 2 งวด และได้ชำระเฉพาะงวดที่ 1 มาแล้ว ซึ่งมีจำนวนเงินที่เกิน 50% จะได้รับเงินคืนเฉพาะส่วนที่ชำระเกิน 50%
นักศึกษารับใบเสร็จรับเงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ระบุงบสนับสนุนส่วนลดของรัฐบาล (30%) และส่วนลดของมหาวิทยาลัย (20%)

ถาม ทำไมต้องยืนยันสิทธิ์ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

ตอบ เงินที่มาจากรัฐบาลช่วยเหลือนักศึกษาเป็นเงิน พ.ร.ก. กู้เงิน COVID-19 ดังนั้นต้องมีหลักฐานการขอใช้สิทธิ์

ถาม นักศึกษาที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว ได้คืนเงินเมื่อไหร่

ตอบ มหาวิทยาลัยดำเนินการคืนเงินให้นักศึกษาที่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่ 1 ก.ย. 64

ถาม นักศึกษาที่ยังไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สามารถชำระเงิน 50% ได้หรือไม่

ตอบ ได้ โดยชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 50% ตั้งแต่วันที่ 1-17 ก.ย. 64 โดยไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ เพิ่มเติม

ถาม ทำไมต้องใช้บัญชีกรุงไทยเท่านั้น

ตอบ กรณีที่ใช้ธนาคารกรุงไทยจะไม่มีค่าธรรมเนียมการโอนเงินคืน ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเลือกธนาคารอื่น ๆ ได้ โดยรับภาระค่าธรรมเนียมการโอนเงินตามที่ธนาคารเรียกเก็บ

สอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ LINE ID: @academicrru, แจ้งปัญหา/แก้ไขข้อมูล อีเมล: rruwelearn@gmail.com