สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

ปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

B.Sc. (Occupational Health and Safety)

ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการวิชาการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยมุ่งหวังส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหา ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง

จุดเด่นของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเพื่อประกอบอาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการอย่างสูงในตลาดแรงงานและได้รับใบประกอบวิชาชีพซึ่งรับรองโดยกระทรวงแรงงาน นอกจากนี้หลักสูตรยังเน้นให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติเพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ มีทักษะ สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ โปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือมีคุณวุฒิเทียบเท่า
  2. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่สาขาวิชาและมหาวิทยาลัยกำหนด และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
  1. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตของบัณฑิตที่จบการศึกษาในสาขาวิชานี้

  1. ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพในสถานประกอบการต่าง ๆ ที่มีพนักงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ตามกฎกระทรวงแรงงานเรื่องมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ
  2. ปฏิบัติงานตำแหน่งวิทยากรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในบริษัทรับฝึกอบรมด้าน        อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  3. ปฏิบัติงานในบริษัทที่ปรึกษาด้านมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับสถานประกอบการต่างๆ
  4. ปฏิบัติงานเป็นพนักงานฝ่ายขาย บริษัทขายเครื่องมือตรวจวัดสภาพแวดล้อมในสถานประกอบการ
  5. ปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  6. ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาสังกัดกรมอาชีวศึกษา และภาคเอกชน
  7. ปฏิบัติงานได้ในสายวิชาชีพสาธารณสุข

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

http://science.rru.ac.th

https://www.facebook.com/sci.rru

อีเมล : science_rru@hotmail.com

โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ 6250

โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3851-5828

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

http://www.rru.ac.th

ที่อยู่ : 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 0-3850-0000