สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Environmental Science

ปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

Bachelor of Science Program in Environmental Science

B.Sc. (Environmental Science)

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ  มีคุณธรรม  และจริยธรรม

จุดเด่นของหลักสูตร

 1. จัดการเรียนการสอนในเนื้อหาของในแต่ละรายวิชาให้มีความลึกซึ้งในเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยการบูรณาการความรู้ตามศาสตร์ ร่วมกับการใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น รวมทั้งจากสถานประกอบการในพื้นที่
 2. มีการทำวิจัย โดยการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยกับอาจารย์ในสาวิชา โดยเน้นการศึกษาวิจัยที่ท้องถิ่นได้รับประโยชน์จากผลงานวิจัยนั้น รวมทั้งการเขียนโครงการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านงานวิจัยให้กับนักศึกษา
 3. มีกิจกรรมการศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ รวมทั้งการจัดกิจกรรมค่ายอาสาด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ความรู้นอกห้องเรียน และเป็นแนวทางในการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาอื่น หรือ
 2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตของบัณฑิตที่จบการศึกษาในสาขาวิชานี้

  1. หน่วยงานราชการ เช่น นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ครู อาจารย์   ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา
  2. ผู้ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
  3. นักวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
  4. ที่ปรึกษาโครงการทางด้านสิ่งแวดล้อม นักสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการ
  5. อาชีพอิสระและธุรกิจส่วนตัว เช่น วิทยากรบรรยาย และฝึกอบรม นักวิจัยอิสระ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

http://science.rru.ac.th

https://www.facebook.com/sci.rru

อีเมล : science_rru@hotmail.com

โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ 6250

โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3851-5828

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

http://www.rru.ac.th

ที่อยู่ : 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 0-3850-0000