สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Computer Science

ปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

Bachelor of Science (Computer Science)

B.Sc. (Computer Science)

ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้และทักษะในสามกลุ่มใหญ่ ได้แก่ แนวคิดและทฤษฎีด้านฮาร์ดแวร์ การโปรแกรมและวิธีการทางซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

จุดเด่นของหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยอาจารย์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บัณฑิตเข้าใจหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์และศาสตร์ทางการคำนวณเพื่อนำไปสู่การพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ในหลากหลายตำแหน่งทั้งในองค์กร การพัฒนาซอฟต์แวร์อิสระ และการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. โปรแกรมเมอร์
 2. นักพัฒนาซอฟต์แวร์
 3. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
 4. ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
 5. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 6. ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
 7. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
 8. นักวิเคราะห์และออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นักวิเคราะห์
 9. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบความมั่นคงทางคอมพิวเตอร์
 10. ผู้จัดการโครงงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร :  ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา ๆ ละ 8,500 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

https://www.facebook.com/RRU.CSIT

http://www.csit.rru.ac.th

โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ 6276 – 6277

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

http://science.rru.ac.th

https://www.facebook.com/sci.rru

อีเมล : science_rru@hotmail.com

โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ 6250

โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3851-5828

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

http://www.rru.ac.th

ที่อยู่ : 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 0-3850-0000