สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Applied Physics

ปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)

Bachelor of Science Program in Applied Physics

B.Sc. (Applied Physics)

ปรัชญาของหลักสูตร

มีความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่การพัฒนาท้องถิ่น

จุดเด่นของหลักสูตร

  1.   มีกลุ่มวิชาหลากหลายที่จัดให้เรียน โดยส่งเสริมให้เรียนรู้จากกการปฏิบัติจริง และกระบวน วิจัยเพื่อให้มีความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์แก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. เป็นสาขาวิชาที่มีความหลากหลายในสาขาอาชีพ
  3. เป็นสาขาวิชาที่ใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท – เองได้หลากหลายสาขาวิชา ได้แก่สาขาวิชาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ นาโนเทคโนโลยี  วิศวกรรมด้านอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ วัสดุศาสตร์ การแพทย์เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1.   ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า
  2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตของบัณฑิตที่จบการศึกษาในสาขาวิชานี้

  1. นักวิจัย / นักวิทยาศาสตร์ ทางด้านคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตบริษัทผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
  2. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ ประจำมหาวิทยาลัย หรือกระทรวงวิทยาศาสตร์
  3. ครู/อาจารย์
  4. นักออกแบบอุปกรณ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ บริษัทผลิตอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
  5. นักวิทยาศาสตร์ ประจำสำนักมาตรวิทยา กรมอุตุวิทยา สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สังกัดการทหาร(หน่วยพิสูจน์หลักฐาน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

http://science.rru.ac.th

https://www.facebook.com/sci.rru

อีเมล : science_rru@hotmail.com

โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ 6250

โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3851-5828

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

http://www.rru.ac.th

ที่อยู่ : 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 0-3850-0000