สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Appiled Biology  

ปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์)

วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์)

Bachelor of Science Program in Applied Biology

B.Sc. (Applied Biology)  

ปรัชญาของหลักสูตร

มีคุณธรรม นำความรู้ชีววิทยาประยุกต์สู่การปฏิบัติ ใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1.   ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาอื่น หรือ
  2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตของบัณฑิตที่จบการศึกษาในสาขาวิชานี้

  1. ครู – อาจารย์
  2. นักวิจัยในหน่วยงานราชการและเอกชน
  3. พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม

 4. นักวิจัยอิสระ นักวิชาการอิสระ

  1. เจ้าหน้าที่ขายเครื่องมือวิทยาศาสตร์
  2. เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ
  3. พนักงานบริษัทเอกชน
  4. ประกอบอาชีพอิสระ
  5. ศึกษาต่อระดับปริญญาโททางการศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

http://science.rru.ac.th

https://www.facebook.com/sci.rru

อีเมล : science_rru@hotmail.com

โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ 6250

โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3851-5828

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

http://www.rru.ac.th

ที่อยู่ : 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 0-3850-0000