สาขาวิชาเคมี

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Chemistry

ปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)

วท.บ. (เคมี)

Bachelor of Science (Chemistry  

B.Sc. (Chemistry)  

ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านเคมี มีคุณธรรม สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หรือมีวุฒิเทียบเท่าตามที่สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งกำหนด

2. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งกำหนด

แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตของบัณฑิตที่จบการศึกษาในสาขาวิชานี้

นักเคมี นักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานเอกชน นักวิชาการ นักวิจัย ครู อาจารย์พนักงานตรวจสอบคุณภาพ เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ และอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

http://science.rru.ac.th

https://www.facebook.com/sci.rru

อีเมล : science_rru@hotmail.com

โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ 6250

โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3851-5828

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

http://www.rru.ac.th

ที่อยู่ : 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 0-3850-0000