สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Food and Service Business

ปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (การอาหารและธุรกิจบริการ)

วท.บ. (การอาหารและธุรกิจบริการ)

Bachelor of Science (Food and Service Business)

B.Sc. (Food and Service Business)

ปรัชญาของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถทางด้านการอาหารและธุรกิจบริการ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

จุดเด่นของหลักสูตร

  1. เน้นเรียนปฏิบัติการทางด้านอาหารที่หลากหลาย มีการบูรณาการโดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้ผู้เรียนคิดเป็นและได้ทำในสิ่งที่รักและสนใจ
  2. การทำอาหารเพื่อสุขภาพอย่างสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองต่อยุคปัจจุบันที่เน้นสุขภาพ
  3. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ฝึกการทำงานการแก้ปัญหา เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริง
  4. มีการเรียนอาหารท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เผยแพร่ในวงกว้าง
  5. มีการฝึกประสบการณ์ทางด้านอาหารระหว่างเรียน เน้นให้ผู้เรียนมีประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง เพื่อให้บัณฑิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดทางด้านอาหาร และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ
  2. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคหกรรมศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตของบัณฑิตที่จบการศึกษาในสาขาวิชานี้

นักธุรกิจด้านการอาหาร พ่อครัว แม่ครัวในโรงแรมหรือร้านอาหาร ฝ่ายโภชนาการของหน่วยงาน  ต่าง ๆ ของรัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ให้คำปรึกษาผู้ป่วยเฉพาะโรคในโรงพยาบาล นักวิชาการด้านอาหาร นักตรวจสอบคุณภาพอาหาร ธุรกิจการจัดเลี้ยงในและนอกสถานที่ คอลัมนิสต์ข้อมูลสำหรับผู้บริโภคในการเลือกซื้อและโภชนาการ เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์การครัว นักวิจัยการตลาดอาหารและโภชนาการ       ด้านตำรับอาหาร ผู้จัดหาวัตถุดิบด้านอาหารให้สถานประกอบการต่างๆ และส่งออก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

http://science.rru.ac.th

https://www.facebook.com/sci.rru

อีเมล : science_rru@hotmail.com

โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ 6250

โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3851-5828

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

http://www.rru.ac.th

ที่อยู่ : 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 0-3850-0000