สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย      :  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Arts Program in Tourism

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)      :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)

ชื่อย่อ (ไทย)       :  ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Arts (Tourism)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)   :  B.A. (Tourism)

ปรัชญาของหลักสูตร

 มุ่งผลิตบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตบริการ มีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1.  ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 1.  เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่เป็นคนวิกลจริต
 1.  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

อาชีพทีสามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1.  มัคคุเทศก์
 2.  พนักงานโรงแรม
 3.  พนักงานในภัตตาคารร้านอาหาร
 4.  พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 5.  พนักงานภาคพื้นดินของสายการบิน
 6.  ผู้ประกอบการธุรกิจ
 7.  พนักงานในหน่วยงานของภาครัฐ เช่น สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมการท่องเที่ยว
 8.  อาจารย์มหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ  6219

คณะวิทยาการจัดการ

http://fms.rru.ac.th

https://www.facebook.com/ fms.rru.th

โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ 6200

โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3851-5458

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

http://www.rru.ac.th

ที่อยู่ : 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 0-3850-0000