สาขาวิชาการบัญชี

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                  :    หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี

ภาษาอังกฤษ              :    Bachelor  of Accountancy  Program in Accounting

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)           :     บัญชีบัณฑิต                                                                                                

ชื่อย่อ (ไทย)            :     บช.บ.

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)      :     Bachelor  of Accountancy

ชื่อย่อ (อังกฤษ)        :     B.Acc.

ปรัชญาของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่มีหลักมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพในระดับอุดมศึกษา  มุ่งสร้างนักบัญชีที่มีความรู้ด้านบัญชี มีทักษะในวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ   

จุดเด่นของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี

เป็นหลักสูตรที่มีหลักมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพในระดับอุดมศึกษา  มุ่งสร้างนักบัญชีที่มีความรู้ด้านบัญชี มีทักษะในวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ  สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบวิชาชีพและเป็นที่ปรึกษาด้านบัญชีที่สถานประกอบการในท้องถิ่นเชื่อมั่นและยอมรับ  สามารถสนองความต้องการของท้องถิ่นและสามารถปรับประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพบัญชีนำไปใช้ในสถานการณ์จริง ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม นวัตกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1.  ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือ
 2.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาอื่น จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ      และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง  หรือ
 3.  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตาม ระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นผู้กำหนด

อาชีพทีสามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชี  ได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในลักษณะของการประกอบวิชาชีพอิสระ และ การเข้าทำงานในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 1.  ด้านการทำบัญชี
 2.  ด้านการสอบบัญชี
 3.  ด้านการบัญชีบริหาร
 4.  ด้านการภาษีอากร
 5.  ด้านการวางระบบบัญชี
 6.  ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี
 7.  ด้านการตรวจสอบภายใน
 8.  ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี
 9.  ด้านการประกอบวิชาชีพอิสระ
 10.  ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  

สาขาวิชาการบัญชี

โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ 6213

คณะวิทยาการจัดการ

http://fms.rru.ac.th

https://www.facebook.com/ fms.rru.th

โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ 6200

โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3851-5458

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

http://www.rru.ac.th

ที่อยู่ : 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 0-3850-0000