สาขาวิชาการตลาด

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :   บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Business Administration Program in  Marketing
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
ชื่อย่อ (ไทย) :   บธ.บ. (การตลาด)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :   Bachelor of Business Administration (Marketing)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :   B.B.A. (Marketing)
ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ นำองค์ความรู้ด้านการตลาดมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เอกชน และเป็นผู้ประกอบการอิสระที่มีคุณธรรม จริยธรรม ขยันสู้งาน
จุดเด่นของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด
เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะบริหารธุรกิจด้านการตลาด โดยเป็นการสอนทั้งทฤษฎีและหลักการพื้นฐานทางบริหารธุรกิจและด้านการตลาด หลักสูตรนี้เพื่อปรับปรุงและพัฒนานักศึกษาเพื่อรองรับการทำงานด้านการตลาดในยุคที่เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีเนื้อหารายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การวางแผนและกลยุทธ์การตลาด  การวิจัยทางด้านการตลาด การจัดการการขายและศิลปะการขาย การตลาดทางตรง การตลาดบริการ การตลาดดิจิตอล และการตลาดระหว่างประเทศ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้และทักษะด้านการตลาด ให้ก้าวเท่าทันต่อการค้าเสรีในตลาดอาเซียน ทั้งนี้ยังมุ่งเน้นทักษะการทำงานเป็นทีม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในการทำงาน
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1.  ผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า  
2.  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
3.  การเทียบโอนผลการเรียนรู้สามารถเทียบได้ทั้งในระบบการศึกษาหรือเทียบโอนจากประสบการณ์ โดยสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ในสาขาวิชาระหว่างสถาบันการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับชาติ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด ส่วนการเทียบโอนจากประสบการณ์ จะต้องผ่านการทดสอบผลการเรียนรู้ ที่ต้องการเทียบโอน ทั้งนี้การเทียบโอนต้องเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
อาชีพทีสามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1.  นักธุรกิจ
2.  นักการตลาด
3.  ผู้บริหารการตลาด
4.  ผู้จัดการฝ่ายขาย /ฝ่ายการตลาด
5.  นักวิจัยด้านการตลาด
  1.  นักการส่งเสริมการตลาด/สื่อสารการตลาด
  2.  หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  
สาขาวิชาการตลาด
โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ 6214
คณะวิทยาการจัดการ
http://fms.rru.ac.th
https://www.facebook.com/ fms.rru.th
โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ 6200
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3851-5458
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
http://www.rru.ac.th
ที่อยู่ : 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 0-3850-0000