สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทยศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทยศึกษา

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Thai Music Education

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศิลป์ไทยศึกษา)

ชื่อย่อ (ไทย) : ค.บ. (ดุริยางคศิลป์ไทยศึกษา)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Thai  Music Education)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed.(Thai  Music Education)

วิชาเอก

ดุริยางคศิลป์ไทยศึกษา

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 169 หน่วยกิต

ปรัชญา

ผลิตครูดนตรีไทยที่รอบรู้ มีศิลปะและทักษะในการถ่ายทอด เพื่อสืบสานวัฒนธรรมบนพื้นฐาน จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

ความสำคัญ

องค์ความรู้ด้านดุริยางคศิลป์ไทย จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้และทักษะในการถ่ายทอด
เพื่อการพัฒนาเยาวชนให้มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกายและจิตใจ เหมาะสมกับระดับการเรียนรู้ในแต่ละช่วงวัย ดังนั้นหลักสูตรจึงมีความสำคัญต่อการผลิตครูดนตรีไทยที่มีคุณภาพพื้นฐานวัฒนธรรม คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อพัฒนาสังคม

วัตถุประสงค์

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะ ดังนี้

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ ด้านดุริยางคศิลป์ไทย

2. ผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ในการถ่ายทอดการสอนด้านดุริยางคศิลป์ไทย

3. มีผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีจริยธรรมคุณธรรมและจรรยาบรรณรวมทั้งมีจิตสำนึกและภูมิใจในวิชาชีพครูดุริยางคศิลป์ไทย

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

1. มีความสามารถในการบูรณาการในเรื่องหลักการสอน การจัดการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตร และเนื้อหาทางด้านดุริยางคศิลป์ไทยด้วยกระบวนการคิด วิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. มีความสามารถออกแบบการศึกษาและการถ่ายทอดความรู้เพื่อตอบสนองต่อความหลากหลายของผู้เรียนโดยใช้หลักวิชาชีพครู เพื่อให้ครอบคลุมการและเท่าทันความเปลี่ยนแปลงในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

3. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ด้านสังคมศึกษา เป็นผู้มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาองค์ความรู้ด้านการวิจัยทางดุริยางคศิลป์ไทยและการวิจัยทางการศึกษาแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาความรู้อย่างยั่งยืน และเท่าทันกับสภาพสังคมในศตวรรษที่21

4. มีความยึดมั่นผูกพัน ศรัทธาในวิชาชีพ ทุ่มเทเพื่อการเรียนรู้ของศิษย์ มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียนทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ สามารถปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพศรัทธา น่าเชื่อถือทั้งนอกและในสถานศึกษา มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปรับปรุง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพเพิ่มขึ้น

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ และ/หรือ

2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือ

3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558

คัดเลือกผู้เข้าศึกษา

1. นักเรียนที่เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ

2. คัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์และ/หรือเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกเองโดยวิธีการสอบข้อเขียน และ/หรือสอบสัมภาษณ์

3. การเทียบโอนผลการเรียนรู้

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ครู บุคลากรทางการศึกษา

2. ศิลปินทางดนตรีไทย นักวิชาการด้านดนตรีไทยและประกอบธุรกิจด้านดนตรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

http://human.rru.ac.th

โทรศัพท์ :0-385-15827

โทรสาร : 0-3851-7082

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

http://www.rru.ac.th

ที่อยู่ : 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 0-3850-0000