สาขาวิชาทัศนศิลป์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย   :  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์

ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Fine and Applied Arts in Visual Arts

ปริญญา

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  (ทัศนศิลป์)

ศป.บ. (ทัศนศิลป์)

Bachelor of Fine and Applied Arts (Visual Arts)

B.F.A. (Visual Arts)

ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม นำเทคโนโลยีไปใช้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ศิลปิน นักออกแบบ นักสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ

2. เจ้าหน้าที่ทางด้านศิลปกรรมตามหน่วยงานต่าง ๆ

3. ครูศิลปะตามสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

4. พนักงานบริษัทเอกชน

5. นักวิจัยอิสระ นักวิชาการอิสระ

6. อาชีพอื่น ๆ ที่ใช้ความรู้ทางศิลปะไปประยุกต์ใช้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

http://human.rru.ac.th

โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ 6100   0-385-15827

โทรสาร  : 0-3851-7082

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

http://www.rru.ac.th

ที่อยู่ : 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 0-3850-0000