สาขาวิชาดนตรีสากล

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย     : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล

ชื่อภาษาอังกฤษ     : Bachelor of  Arts Program in Western Music

ปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาดนตรีสากล)

ศศ.บ. (ดนตรีสากล)

Bachelor of Art (Western Music)

B.A. (Western Music)

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตทางดนตรีสากลให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถชั้นสูง สำหรับประกอบอาชัพทางดนตรีได้รอบด้าน มีคุณธรรม มีความสุขกับดนตรี เป็นที่ยอมรับของแหล่งงานทางดนตรีและสังคม

จุดเด่นของหลักสูตร

1. นักศึกษามีความรู้ ความสามารถปฏิบัติดนตรีได้อย่างถูกต้องเทียบเท่ามาตรฐานสากล เพียงพอที่จะ

นำมาประกอบอาชีพได้อย่างอิสระและสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้

2. นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในสุนทรียภาพและปรัชญาทางดนตรี

3. นักศึกษาเป็นบุคคลที่สามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีและสถานการณ์ทางดนตรีได้และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

4. นักศึกษาเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพทางดนตรี

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นักดนตรีอาชีพ
  2. นักแต่งเพลง
  3. นักร้องอาชีพ
  4. อาจารย์สอนดนตรี สอนร้องเพลง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

http://human.rru.ac.th

โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ 6100   0-385-15827

โทรสาร  : 0-3851-7082

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

http://www.rru.ac.th

ที่อยู่ : 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 0-3850-0000