สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Administration Program in Public  Administration

ชื่อปริญญา

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (รัฐประศาสนศาสตร์)

รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)

Bachelor of Public Administration (Public Administration)

B.P.A. (Public Administration)

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งมั่นผลิตบัณทิตให้มีความรู้ทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม ก้าวทันเทคโนโลยี และสามารถปรับตัวเรียนรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคง

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ปลัดอำเภอ
  2. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
  5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม
  6. รับราชการตำรวจ / ทหาร
  7. เจ้าหน้าที่ในระบบกระบวนการยุติธรรม
  8. นักการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
  9. นักวิชาการศึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

http://human.rru.ac.th

โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ 6100   0-385-15827

โทรสาร  : 0-3851-7082

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

http://www.rru.ac.th

ที่อยู่ : 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 0-3850-0000