สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย      : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Engineering Program in Industrial Management Engineering

ปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

วศ.บ. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม)

Bachelor of Engineering (Industrial Management Engineering) 

B. Eng. (Industrial Management Engineering)

ปรัชญาของหลักสูตร

บัณฑิตมีความสามารถในการจัดการอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ และสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ โดยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น

จุดเด่นของหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

เป็นวิศวกรปฏิบัติการด้านการจัดการอุตสาหกรรม หางานง่าย เงินเดือนสูง

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
  2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
  3. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านช่างทุกสาขาวิชา

อาชีพทีสามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ปฏิบัติงานตำแหน่งวิศวกรเกี่ยวกับวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
  2. ปฏิบัติงานในตำแหน่งงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนด้านวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม เช่น อาจารย์ นักวิจัย เป็นเจ้าของสถานประกอบการด้านการผลิตและบริการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

http://techno.rru.ac.th

https://www.facebook.com/techno.rru.ac.th

โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ 6300

โทรศัพท์/โทรสาร : 038-568192

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

http://www.rru.ac.th

ที่อยู่ : 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 0-3850-0000