สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย      : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program in Electrical Engineering

ปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)

วท.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)

Bachelor of Science (Electrical Engineering)

B.Sc. (Electrical Engineering)

ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คุณธรรม ทักษะปฏิบัติงานสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต และสามารถบูรณาการองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น

จุดเด่นของหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

การจัดการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยอาจารย์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้บัณฑิตเข้าใจหลักการทำงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า บัณฑิตทำงานตรงกับสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
  2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
  3. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าสาขาวิชาไฟฟ้า
  4. ไฟฟ้ากำลังหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อาชีพทีสามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. พนักงานในหน่วยงานเอกชน
  2. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  3. รับราชการ
  4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

https://www.facebook.com/eecrru/

โทรศัพท์ : 038-568192 ต่อ 7301

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

http://techno.rru.ac.th

https://www.facebook.com/techno.rru.ac.th

โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ 6300

โทรศัพท์/โทรสาร : 038-568192

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

http://www.rru.ac.th

ที่อยู่ : 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 0-3850-0000