สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย     : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Social Development

ปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาสังคม)

B.A. (Social Development)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  2. มีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

ปรัชญาของหลักสูตร

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ในด้านการพัฒนาสังคมอย่างรอบเป็นแบบสหวิทยาการศึกษา โดยรวมทั้งการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและสิ่งแวดล้อม
  2. พัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถปรับตัวและดำรงชีวิตอยู่ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน
  3. ผลิตบัณฑิตที่สามารถส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วมให้ชุมชนให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน/สังคม ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  2. หน่วยงานรัฐในด้านการพัฒนาท้องถิ่น
  3. องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
  4. เจ้าหน้าที่วิจัย องค์กรหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน
  5. พนักงานบริษัทเอกชนฝ่าย CSR (การพัฒนาชุมชน/สังคม)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

http://human.rru.ac.th

โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ 6100   0-385-15827

โทรสาร  : 0-3851-7082

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

http://www.rru.ac.th

ที่อยู่ : 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 0-3850-0000