สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in General Science Teaching

ชื่อปริญญา

ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป)

ชื่อย่อ (ไทย) : ค.บ. (การสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (General Science Teaching)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (General Science Teaching)

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป มุ่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูที่มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม มีสติปัญญาความสามารถ มีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา

จุดเด่นของหลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป

จุดเด่นของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีความรู้ทางด้านทฤษฎี ทักษะเชิงปฏิบัติการสอนและทักษะเชิงปฏิบัติการที่หลากหลาย มีทักษะการจัดกิจกรรมภาคสนาม เช่น กิจกรรม Science Show กิจกรรมการดูดาวภาคสนาม เป็นต้น มีทักษะการใช้เทคโนโลยีทางด้านการสอนและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการความรู้ที่ทันสมัยอย่างหลากหลายให้กับนักเรียน ได้ทดลองฝึกปฏิบัติการสอนกับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  2. บุคลากรทางการศึกษา
  3. นักวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์
  4. ประกอบอาชีพอิสระโดยใช้ศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ในการประกอบอาชีพ
  5. ประกอบวิชาชีพอื่นๆ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

คณะครุศาสตร์  

http://krusart.rru.ac.th

โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ 6100

โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3851-5826 (อำเภอเมือง)  0-3856-8165 (อำเภอบางคล้า)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

http://www.rru.ac.th

ที่อยู่ : 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 0-3850-0000