สาขาวิชาสังคมศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Social Studies.

ชื่อปริญญา

ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)

ค.บ. (สังคมศึกษา)

Bachelor of Education (Social Studies)

B.Ed. (Social Studies)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่รับผู้ที่จบ ปวช. ปวส.
  • มีเกรดเฉลี่ยสายวิทยาศาสตร์ไม่ตำ่กว่า 2.50 สายศิลป์ไม่ต่ำกว่า 3.00

ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตครูสังคมศึกษาที่มีความรอบรู้และจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อก้าวสู่ศตวรรษที่ 21

อย่างยั่งยืน

จุดเด่นของหลักสูตรสังคมศึกษา

เป็นหลักสูตรที่เน้นการบูรณาการระหว่างสาระวิชาทั้ง 5 สาระ ได้แก่ สาระภูมิศาสตร์ สาระประวัติศาสตร์ สาระศาสนา สาระหน้าที่พลเมือง และสาระเศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตครูสาขาวิชาสังคมศึกษา ให้มีศักยภาพทั้งด้านศาสตร์ทางสังคม และศาสตร์ความเป็นครู โดยอาจารย์ผู้มีความรู้เชี่ยวชาญจากศาสตร์เฉพาะนั้นๆ ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายตำแหน่งงานทั้งองค์กรภาครัฐ หรือเอกชน เช่น หน่วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่น หรือนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพสังคม เป็นต้น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ครูสอนวิชาสังคมศึกษา
  2. บุคลากรทางการศึกษา
  3. หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  4. นักวิจัย นักสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต คุณภาพสังคม
  5. เจ้าหน้าที่ผลิตตำราด้านสังคมศึกษา
  6. พนักงานภาครัฐ เอกชน และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

คณะครุศาสตร์  

http://krusart.rru.ac.th

โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ 6100

โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3851-5826 (อำเภอเมือง)  0-3856-8165 (อำเภอบางคล้า)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

http://www.rru.ac.th

ที่อยู่ : 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 0-3850-0000