สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Mathematics

ชื่อปริญญา

ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)

ค.บ. (คณิตศาสตร์)

Bachelor of Education (Mathematics)                                                                        

B.Ed. (Mathematics)

ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตและพัฒนาครูคณิตศาสตร์ที่มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้นำในการพัฒนาและเป็นนักวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

จุดเด่นของหลักสูตรคณิตศาสตร์

 ผู้เรียนสามารถบูรณาการการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ มีความรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีการสอน โดยเน้นการใช้ทักษะกระบวนการคิด การสอนแบบ Stem Education  และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน แสวงหาองค์ความรู้ด้านการวิจัยทางคณิตศาสตร์และการวิจัยทางการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์อย่างยั่งยืน และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
  2. นักวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์
  3. นักวิจัยและพัฒนาในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

คณะครุศาสตร์  

http://krusart.rru.ac.th

โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ 6100

โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3851-5826 (อำเภอเมือง)  0-3856-8165 (อำเภอบางคล้า)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

http://www.rru.ac.th

ที่อยู่ : 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 0-3850-0000