สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Information Technology

ปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Bachelor of Science (Information Technology)
B.Sc. (Information Technology)

ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมีคุณธรรมจริยธรรม

จุดเด่นของหลักสูตร
มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยอาจารย์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมต่อการใช้งานในระดับองค์กร โดยเน้นเทคโนโลยีการพัฒนาเว็บไซต์และมัลติมีเดีย ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพทีสามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 2. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
 4. นักเขียนโปรแกรม
 5. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
 6. ผู้จัดการซอฟต์แวร์
 7. นักพัฒนาเว็บไซต์
 8. ผู้จัดการซอฟแวร์
 9. ผู้จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 10. นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 11. ช่างเทคนิคทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร :  ค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายต่อภาคการศึกษา ๆ ละ 8,500 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
https://www.facebook.com/RRU.CSIT
http://www.csit.rru.ac.th
โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ 6276 – 6277

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://science.rru.ac.th
https://www.facebook.com/sci.rru
Line :  

อีเมล : science_rru@hotmail.com

โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ 6250

โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3851-5828

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

http://www.rru.ac.th

ที่อยู่ : 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 0-3850-0000