สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย      : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์

ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program in Automotive Mechanical Engineering

ปริญญา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์) Bachelor of Science (Automotive-Mechanical Engineering)
วท.บ. (วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์) B.Sc. (Automotive-Mechanical Engineering)

ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์  ที่มีคุณภาพ มีทักษะด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อรองรับการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ

จุดเด่นของหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
เป็นวิศวกรด้านเครื่องกลและยานยนต์ที่มีศักยภาพเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0

อาชีพทีสามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นักเทคโนโลยี ช่างเขียนแบบและออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและยานยนต์
  2. รับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักวิชาการด้านเครื่องกลยานยนต์
  3. นายช่างในแผนกซ่อมบำรุงในหน่วยงาน หรือโรงงานอุตสาหกรรม
  4. นายช่างประกอบอาชีพด้านงานซ่อมยานยนต์
  5. พนักงานควบคุมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในโรงงานชิ้นส่วนประกอบรถยนต์หรืออุตสาหกรรมเกี่ยวข้อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
https://www.facebook.com/RRUAutomotiveEng
โทรศัพท์ : 038-568192 ต่อ 7301

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
http://grad.rru.ac.th/
https://www.facebook.com/grad.rru
โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ 6300
โทรศัพท์/โทรสาร : 038-568192

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
http://www.rru.ac.th
ที่อยู่ : 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 0-3850-0000