ระบบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์× * ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักสูตรที่เปิดรับสมัครตามประกาศมหาวิทยาลัย -> ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565
×

ส่งเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ที่สามารถมองเห็นข้อความในเอกสารได้ชัดเจนและครบถ้วน มีรายการเอกสาร ดังนี้

1. ใบสมัคร ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
2. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
5. หลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง) พร้อมรับรองสำเนา
โดย ส่งข้อมูลและไฟล์เอกสารแนบมาที่ e-mail: gradnewrru@gmail.com

เตรียมเอกสารตามรายการในข้อที่ 6 (ใช้รูปถ่ายจำนวน 2 รูป) มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบคัดเลือก

1) กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มการสมัครให้ครบถ้วน และทำการจดรหัสประจำตัวผู้สมัครไว้ใช้ตรวจสอบสถานะในภายหลัง

2) เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น (เมื่อดำเนินการเสร็จจะแจ้งสถานะให้ทราบทางอีเมล หรือ ผู้สมัครตรวจสอบด้วยตนเองได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการสมัคร")

3) เมื่อผ่านการตรวจสอบเบื้องต้น ให้ดำเนินการโอนเงินชำระค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นจำนวนเงิน 400 บาท ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

1. โอนเงินผ่านแอปพลิเคชันโมบายล์แบงค์กิ้งของธนาคารที่รองรับการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับธนาคารกรุงไทย และ มีสลิปหลักฐานการโอนเงินที่มีเลขอ้างอิง ที่สามารถใช้ตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อยืนยันการทำธุรกรรมกับธนาคารเจ้าของบัญชีได้
2. โอนเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย โดยเก็บสลิปการโอนเงินไว้เป็นหลักฐาน และลงชื่อกำกับก่อนถ่ายภาพเพื่ออัปโหลดในขั้นตอนการส่งหลักฐานการโอนเงิน
3. โอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ให้บริการธนาคารกรุงไทย โดยเก็บสลิปการโอนเงินไว้เป็นหลักฐาน และลงชื่อกำกับก่อนถ่ายภาพเพื่ออัปโหลดในขั้นตอนการส่งหลักฐานการโอนเงิน

โอนเงินชำระค่าธรรมเนียมเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 678-2-38019-6 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (บิ๊กซีฉะเชิงเทรา) (ทำการโอนเงิน 1 รายการต่อ 1 ผู้สมัครเท่านั้น)
* เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐาน กรุณาโอนเงินและส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมภายในเวลา 8.30-15.30 น. สามารถติดต่อขอรับใบเสร็จฉบับจริงได้ในวันสอบคัดเลือก

4) ส่งหลักฐานการโอนเงินชำระค่าธรรมเนียมพร้อมกรอกรายละเอียดการโอนเงินที่เมนู "ส่งหลักฐานการโอนเงินชำระค่าธรรมเนียม" โดยเมื่อส่งหลักฐานการโอนเงินแล้ว สถานะการสมัครจะเปลี่ยนเป็น "[4] รอการตรวจสอบหลักฐานการโอนเงิน"

5) เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินชำระค่าธรรมเนียม ภายใน 2 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดราชการ) โดยมีผลการตรวจสอบ 2 สถานะ ดังนี้

1. "[5] ตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินแล้ว ไม่ผ่าน" การสมัครจะยังไม่ถูกยกเลิก โดยระบบจะส่งอีเมลชี้แจงเหตุผลและคำแนะนำ เพื่อให้ส่งหลักฐานการโอนเงินที่ถูกต้องอีกครั้ง กรณีไม่ได้รับอีเมลชี้แจงให้ตรวจสอบในกล่องจดหมายขยะ หรือ ติดต่อที่ rruwelearn@gmail.com หากไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินใหม่ภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากทางอีเมลหรือโทรศัพท์ การสมัครดังกล่าวจะถูกยกเลิก
2. "[6] ตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินแล้ว ผ่าน" เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยทำการยืนยันการรับสมัคร เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นจะแจ้งผลให้ทราบทางอีเมล หรือ ผู้สมัครตรวจสอบด้วยตนเองได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการสมัคร"

6) ส่งเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF หรือภาพถ่าย ที่สามารถมองเห็นข้อความในเอกสารได้ชัดเจนและครบถ้วน มีรายการเอกสาร ดังนี้

1. ใบสมัคร ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
2. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด
5. หลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง) พร้อมรับรองสำเนา
โดย ส่งข้อมูลและไฟล์เอกสารแนบมาที่ e-mail: gradnewrru@gmail.com

7) เตรียมเอกสารตามรายการในข้อที่ 6 (ใช้รูปถ่ายจำนวน 2 รูป) มายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันสอบคัดเลือก

ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 400 บาท (รับใบเสร็จฉบับจริงได้ในวันสอบคัดเลือก)

คำแนะนำ: ก่อนส่งแบบฟอร์มการสมัครกรุณาตรวจสอบความถูกต้องและชัดเจนของข้อมูลและเอกสาร เมื่อส่งแบบฟอร์มการสมัครแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้น ระบบจะทำการแจ้งเตือนผลการตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นทางอีเมลที่ระบุไว้ในการสมัคร หรือ สามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการสมัคร"
คำแนะนำ: ก่อนทำการโอนเงินควรตรวจสอบรูปแบบการโอนเงินที่รองรับ โดยหลักฐานการโอนเงินต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยระบบธนาคารของผู้โอนที่มีหมายเลขอ้างอิงเพื่อสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ เช่น ภาพสลิปการโอนเงินจากแอปของธนาคาร หรือ ภาพถ่ายสลิปการโอนผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย (ลงชื่อกำกับบนสลิปก่อนถ่ายภาพ) เมื่อส่งหลักฐานการชำระเงินแล้ว เจ้าหน้าที่การเงินจะทำการตรวจสอบความถูกต้อง ระบบจะทำการแจ้งเตือนผลการตรวจสอบความถูกต้องทางอีเมลที่ระบุไว้ หรือ สามารถตรวจสอบสถานะของการสมัครได้ที่เมนู "ตรวจสอบสถานะการสมัคร"

ติดต่อสอบถามและแจ้งปัญหาการใช้งานได้ที่ gradnewrru@gmail.com (บัณฑิตวิทยาลัย) หรือ rruwelearn@gmail.com (ผู้ดูแลระบบ)

"มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ยินดีให้บริการ"