สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Health Program in Public Health

ปริญญา

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ส.บ.

Bachelor of Public Health Program

B.P.H.  

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตเป็นผู้นำด้านสาธารณสุขศาสตร์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมวิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์

จุดเด่นของหลักสูตร

  1. บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพ และแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนในชุมชนได้
  2. บัณฑิตมีความสามรถในการปฏิบัติงานในสถานบริการด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ
  3. นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์มีความอดทน กระตือรือร้นในการทำงาน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1.   ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า
  2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตของบัณฑิตที่จบการศึกษาในสาขาวิชานี้

  1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
  2. นักวิจัย นักวิชาการด้านสุขภาพ
  3. พนักงานบริษัทเอกชนด้านสุขภาพ
  4. ประกอบอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องในด้านสาธารณสุขศาสตร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

http://science.rru.ac.th

https://www.facebook.com/sci.rru

อีเมล : science_rru@hotmail.com

โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ 6250

โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3851-5828

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

http://www.rru.ac.th

ที่อยู่ : 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 0-3850-0000