สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :    บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ภาษาอังกฤษ :     Bachelor of  Business Administration Program  in Business Computer

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม(ไทย) :    บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ชื่อย่อ(ไทย) :    บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

ชื่อเต็ม(อังกฤษ) :    Bachelor of Business Administration (Business Computer)

ชื่อย่อ(อังกฤษ) :    B.B.A. (Business Computer)

ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการนำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์รวมกับความรู้ทางด้านธุรกิจ  ตลอดจนบริหารจัดการและประสานงานให้มีการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี มีความมานะ อดทน ขยันและสู้งาน

จุดเด่นของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะในด้านคอมพิวเตอร์ รวมถึงหลักการทางด้านธุรกิจให้แก่นักศึกษา โดยเป็นการสอนทั้งทฤษฎีและหลักการพื้นฐานทางศาสตร์คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ควบคู่ไปกับการสอนหลักการทำธุรกิจ การบริหารจัดการองค์กรธุรกิจ โดยเสริมสร้างศักยภาพให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์รวมกับความรู้ทางด้านธุรกิจ  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการวิเคราะห์ระบบงานธุรกิจ การเลือกและจัดทำระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับธุรกิจนั้น ๆ ตลอดจนบริหารจัดการและประสานงานให้มีการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังมุ่งเน้นทักษะการทำงานเป็นทีมและความรับผิดชอบในการทำงาน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1.  ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า  
 2.  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของคณะวิทยาการจัดการ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558

อาชีพทีสามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1.  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 2.  นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
 3.  นักวิเคราะห์ธุรกิจ
 4.  ผู้จัดการโครงการคอมพิวเตอร์
 5.  นักพัฒนาเว็บไซต์
 6.  ผู้จัดการฐานข้อมูล
 7.  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
 8.  เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
 9.  ผู้ประสานงานโครงการ
 10.  เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานไอที
 11.  ผู้ประกอบการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ  6216

คณะวิทยาการจัดการ

http://fms.rru.ac.th

https://www.facebook.com/ fms.rru.th

โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ 6200

โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3851-5458

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

http://www.rru.ac.th

ที่อยู่ : 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 0-3850-0000