สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :    บริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ภาษาอังกฤษ :    Bachelor of Business Administration  Program in Human     Resource Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) :    บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)

ชื่อย่อ (ไทย) :    บธ.บ. (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :    Bachelor of Business Administration (Human Resource Management)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :    B.B.A. (Human Resource Management)

ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์สามารถนำความรู้ที่ได้จากภาคทฤษฎีและปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในประกอบอาชีพในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ตลอดจนเป็นผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรม และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม

จุดเด่นของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะทางด้านบริหารธุรกิจที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์  โดยเป็นการสอนทั้งทฤษฎีและหลักการสำคัญทางด้านบริหารธุรกิจโดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์  การสรรหาและการคัดเลือก การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์  เป็นต้น โดยเน้นให้นักศึกษามีความรู้และมีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ที่เพียงพอต่อการไปประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  อีกทั้งยังมุ่งเน้นทักษะในการทำงานเป็นทีม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในการทำงานตอบสนองความต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1.  ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า  
  2.  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของคณะวิทยาการจัดการ และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

อาชีพทีสามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1.  นักวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  2.  นักพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์
  3.  พนักงานฝ่ายบุคคล
  4.  พนักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์  
  5.  พนักงานแรงงานสัมพันธ์  
  6. พนักงานสรรหาว่าจ้างและบริหารอัตรากำลัง  
  7. ผู้ประกอบการธุรกิจ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ 6212

คณะวิทยาการจัดการ

http://fms.rru.ac.th

https://www.facebook.com/ fms.rru.th

โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ 6200

โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3851-5458

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

http://www.rru.ac.th

ที่อยู่ : 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 0-3850-0000