สาขาวิชาการจัดการ

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย      :  บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการ

ชื่อภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Business Administration Program in Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)      :  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

ชื่อย่อ (ไทย)       :  บธ.บ. (การจัดการ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Business Administration (Management)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)   :  B.BA. (Management)

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางด้านการจัดการธุรกิจ  ให้มีความรู้ความสามารถ มีเทคนิควิธีการจัดการ มีภาวะผู้นำ  คุณธรรมและจริยธรรม สามารถจัดการงานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  2. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

อาชีพทีสามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นักวิชาการบริหารจัดการทั้งภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน
  2. นักปฏิบัติงานในตำแหน่งงานทางด้านการจัดการของภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน
  3. เจ้าของสถานประกอบการ / ประกอบธุรกิจส่วนตัว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  

สาขาวิชาการจัดการ

โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ 6217

คณะวิทยาการจัดการ

http://fms.rru.ac.th

https://www.facebook.com/ fms.rru.th

โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ 6200

โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3851-5458

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

http://www.rru.ac.th

ที่อยู่ : 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 0-3850-0000