สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย      :  นิเทศศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Communication Arts Program in Communication Arts

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)      :  นิเทศศาสตรบัณฑิต   (นิเทศศาสตร์)

ชื่อย่อ (ไทย)       :  นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Communication Arts (Communication Arts)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)   :  B.Com.Arts (Communication Arts)

ปรัชญาของหลักสูตร

        ผลิตบัณฑิตเพื่อก้าวสู่สังคมของการสื่อสาร ด้วยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง       
 2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่สังคมรังเกียจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและไม่เป็นคนวิกลจริต
 3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

อาชีพทีสามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นักสื่อสารมวลชน
  2. นักประชาสัมพันธ์
  3. นักโฆษณา
  4. นักสื่อสารการตลาด
  5. นักจัดกิจกรรมพิเศษ
  6. นักแสดง
  7. ผู้กำกับการแสดง
  8. ผู้ฝึกสอนการแสดง
  9. ผู้ควบคุมการผลิตรายการ
  10. นักวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทางด้านนิเทศศาสตร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ 6218

คณะวิทยาการจัดการ

http://fms.rru.ac.th

https://www.facebook.com/ fms.rru.th

โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ 6200

โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3851-5458

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

http://www.rru.ac.th

ที่อยู่ : 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 0-3850-0000