สาขาวิชารัฐศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Political Science Program in Political Science

ชื่อปริญญา

รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)

ร.บ. (รัฐศาสตร์)

Bachelor of Political Science in Political Science

B.Pol.Sc. (Political Science)

ปรัชญาของหลักสูตร

“ความรู้ดี มีคุณธรรม ผู้นำการปกครอง”

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการเมือง กิจการสาธารณะ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระหว่างประเทศ โดยเป็นศาสตร์ที่ต้องศึกษาในเชิงบูรณาการ เป็นสาขาวิชาที่เน้นความเป็นสหวิทยาการ ให้ผู้เรียนมีความรู้ทางวิชาการทั้งด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร ระบบเศรษฐกิจ สังคม และการใช้กฎหมาย เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์ประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคม มีความสามารถในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อันเกิดจากกระแสโลกาภิวัตน์ได้ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตยังมีความสำคัญในการพัฒนาทัศนคติทางการเมืองให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งถือว่าเป็นพลเมืองของประเทศให้เป็นผู้ที่รู้จักบทบาท  หน้าที่ของความเป็นพลเมือง หรือให้เป็นนักการเมืองการปกครองสมัยใหม่ที่มีความรู้ ความเข้าใจศาสตร์ทางด้านการเมือง การบริหาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีคุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลเพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาประเทศต่อไป  

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือเทียบโอนมาจากสถาบันการศึกษาอื่น หรือผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ข้าราชการกระทรวงต่างๆ
 2. ข้าราชการตำรวจ และทหาร (สายวิชาการ-ธุรการ)
 3. ข้าราชการ นักปกครอง  ปลัดอำเภอ ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  นักปกครององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
 4. พนักงานราชการฝ่ายการปกครองท้องถิ่น
 5. นักการเมืองระดับชาติและท้องถิ่น
 6. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์แผนและนโยบาย
 7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล / บริหารทรัพยากรมนุษย์
 8. เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม
 9. เจ้าหน้าที่ในระบบกระบวนการยุติธรรม
 10. เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
 11. ผู้สื่อข่าวสายการเมือง
 12. อาชีพอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

http://human.rru.ac.th

โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ 6100   0-385-15827

โทรสาร  : 0-3851-7082

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

http://www.rru.ac.th

ที่อยู่ : 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 0-3850-0000