สาขาวิชานิติศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย     : นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws Program

ปริญญา

นิติศาสตรบัณฑิต

(น.บ.) นิติศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Laws

LL. B

ปรัชญาของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้แบบบูรณาการความรู้ทั้งในเนื้อหาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หลักทฤษฎีกฎหมาย หลักความยุติธรรม

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถรองรับความต้องการของท้องถิ่น โดยมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมต่อความต้องการของท้องถิ่น

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย หรืออาชีพอื่นตามความชำนาญ และสามารถพัฒนาองค์ความรู้ของตนให้สอดคล้องกับสังคมที่มีความก้าวหน้าเป็นพลวัตได้

4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ผู้พิพากษา  
  2. อัยการ  
  3. ตำรวจ  
  4. ปลัดอำเภอ  
  5. นิติกร
  6. ทนายความ
  7. พนักงานคดีปกครอง  
  8. ที่ปรึกษากฎหมายเอกชน  
  9. อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

http://human.rru.ac.th

โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ 6100   0-385-15827

โทรสาร  : 0-3851-7082

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

http://www.rru.ac.th

ที่อยู่ : 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 0-3850-0000