สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย      : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program in Product Design

ปริญญา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ออกแบบผลิตภัณฑ์)

วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์)

Bachelor of Science (Product Design)

B.Sc. (Product Design)

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งพัฒนาบุคลากรด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองต่อชุมชน และท้องถิ่น

จุดเด่นของหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

สร้างนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ กราฟิก ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อสนองความต้องการของชุมชน

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
  2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือ
  3. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อาชีพทีสามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นักออกแบบผลิตภัณฑ์ กราฟิก บรรจุภัณฑ์ และเฟอร์นิเจอร์,
  2. นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งภาครัฐและเอกชน,
  3. นักวิชาการทางด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
  4. ประกอบธุรกิจส่วนตัว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

http://techno.rru.ac.th

https://www.facebook.com/techno.rru.ac.th

โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ 6300

โทรศัพท์/โทรสาร : 038-568192

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

http://www.rru.ac.th

ที่อยู่ : 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 0-3850-0000