สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor  of Art Program  in Information and  Library Science

ชื่อปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์)

ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์)

Bachelor of Arts (Information and Library Science)

B.A. (Information and Library Science)

ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรม จริยธรรม นำเทคโนโลยีไปใช้อย่างเหมาะสม

จุดเด่นของหลักสูตร

เนื่องจากหลักสูตรได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมว่า  บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มาเป็นหลักสูตรชื่อ  สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ เพื่อตอบสนองต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่มีการติดต่อสื่อสาร การเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศที่อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง  หลักสูตรจึงมีความทันสมัย และครอบคลุมทั้งในด้านบรรณารักษศาสตร์ ด้านการจัดการ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถผลิตบัณฑิตให้มีทักษะ  ความรู้และความสามารถได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการตลาดแรงงานที่ต้องการบุคลากรด้านนี้ในอัตราที่เพิ่มขึ้น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. อาชีพนักสารสนเทศ  นักวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ  นักจัดการข้อมูล นักวิชาการสารสนเทศนักบริหารสารสนเทศในสถาบันบริการสารสนเทศต่าง ๆ

2. อาชีพบรรณารักษ์  นักเอกสารสนเทศ นักจดหมายเหตุ  ภัณฑารักษ์

3. อาชีพนักข่าว

4. อาชีพครู  อาจารย์

5. อาชีพเลขานุการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

http://human.rru.ac.th

โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ 6100   0-385-15827

โทรสาร  : 0-3851-7082

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

http://www.rru.ac.th

ที่อยู่ : 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 0-3850-0000