สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย        : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ชื่อภาษาอังกฤษ     : Bachelor of Arts Program in English

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

Bachelor of Arts (English)

B.A. (English)

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการและทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษรวมทั้งคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตและประกอบวิชาชีพ

จุดเด่นของหลักสูตร

 1. หลักสูตรได้รับการออกแบบมาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษา เพื่อรองรับการ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 1. หลักสูตรได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๑)
 2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษให้มีความพร้อมในการแข่งขันในตลาดอาเซียนและสากล และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. มัคคุเทศก์
 2. ล่าม นักแปล
 3. เลขานุการ
 4. นักธุรกิจ
 5. พนักงานโรงแรม
 6. พนักงานสายการบิน
 7. พนักงานประชาสัมพันธ์
 8. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
 9. นักวิชาชีพในสถานประกอบการภาครัฐและเอกชนที่มีการใช้ภาษาอังกฤษ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

http://human.rru.ac.th

โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ 6100   0-385-15827

โทรสาร  : 0-3851-7082

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

http://www.rru.ac.th

ที่อยู่ : 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 0-3850-0000