สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและการสอนคอมพิวเตอร์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและการสอนคอมพิวเตอร์

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Educational Technology and Computer Teaching

ชื่อปริญญา

ครุศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษาและการสอนคอมพิวเตอร์)

ค.บ. (เทคโนโลยีการศึกษาและการสอนคอมพิวเตอร์)

Bachelor of Education (Educational Technology and Computer Teaching)

B.Ed. (Educational Technology and Computer Teaching)

ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิต พัฒนา นักเทคโนโลยีการศึกษา ครูคอมพิวเตอร์ ที่มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ และนักวิจัยสื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีเกรดเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ตำ่กว่า 2.50

จุดเด่นของหลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาและการสอนคอมพิวเตอร์ศึกษา

เน้นการผลิตสื่อการสอนอย่างเป็นระบบถูกต้องตามหลักวิชาการ มีทักษะความเชี่ยวชาญในการสอนคอมพิวเตอร์ให้กับผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ มีความรู้ในการใช้ทฤษฎีและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกแบบสื่อการสอน ใช้โปรแกรมต่าง ๆ ผลิตสื่อการสอนกราฟิกและมัลติมีเดียสมัยใหม่ สื่อการสอนปฏิสัมพันธ์ประเภทต่าง ๆ และสื่อการสอนเชิงเสมือน ภายใต้คุณธรรม จริยธรรม และจิตวิญญาณในวิชาชีพครูและการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ครูผู้สอนวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบการเรียนการสอน
 4. นักวิเคราะห์และออกแบบสื่อการสอน
 5. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นักเทคโนโลยีการศึกษา นักเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ๆ
 7. นักออกแบบงานกราฟิกและสื่อสิ่งพิมพ์
 8. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา
 9. ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ
 10. อาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักฝึกอบรม ช่างภาพ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาต่าง ๆ  และธุรกิจทั่วไป เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

คณะครุศาสตร์  

http://krusart.rru.ac.th

โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ 6100

โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3851-5826 (อำเภอเมือง)  0-3856-8165 (อำเภอบางคล้า)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

http://www.rru.ac.th

ที่อยู่ : 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 0-3850-0000