สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in English Teaching

ชื่อปริญญา

ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษ)

ค.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)

Bachelor of Education (English Teaching)

B.Ed. (English Teaching)

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
  • มีเกรดเฉลยี่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3.00

หมายเหตุ หากมีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เช่น CU-TEP, TU-GET, IELTS, TOEIC, TOEFL มาแสดงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ปรัชญาของหลักสูตร

ครูภาษาอังกฤษที่มีความรู้ เทคนิคการสอน จรรยาบรรณ การวิจัย ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการบูรณาการภาษาอังกฤษเข้าสู่การใช้ชีวิตของผู้เรียนและการพัฒนาท้องถิ่น

จุดเด่นของหลักสูตรสังคมศึกษา

เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ทั้งในด้านภาษาและวัฒนธรรมเจ้าของภาษา สามารถประยุกต์ความรู้ เทคโนโลยี และสื่อต่าง ๆ เข้าสู่การสอนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีความหลากหลายในการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาอังกฤษให้กับเยาวชน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ครูภาษาอังกฤษ ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
  2. นักวิชาการทางภาษาอังกฤษ
  3. เจ้าหน้าที่ประสานงานวิเทศก์สัมพันธ์
  4. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ล่าม นักแปลภาษา พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

คณะครุศาสตร์  

http://krusart.rru.ac.th

โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ 6100

โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3851-5826 (อำเภอเมือง)  0-3856-8165 (อำเภอบางคล้า)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

http://www.rru.ac.th

ที่อยู่ : 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 0-3850-0000