สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Computer Education

ชื่อปริญญา

ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

Bachelor of Education (Computer Education)

B.Ed. (Computer Education)

คุณสมบัติผู้สมัคร (รอบที่ 1/2562)

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. มีเกรดเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 2.50

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านคอมพิวเตอร์ศึกษาให้มีความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่การพัฒนาท้องถิ่น

จุดเด่นของหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มุ่งผลิตบัณฑิตครูให้มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ สามารถนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในระบบการเรียนการสอน สามารถผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์และนำเอาคอมพิวเตอร์มาพัฒนางานบริหารต่างๆในหน่วยงานทางการศึกษาได้โดยคำนึงถึงคุณธรรม และจริยธรรมของนักคอมพิวเตอร์ศึกษาตามพระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พุทธศักราช 2550 และนำความรู้ความสามารถดังกล่าวไปพัฒนาท้องถิ่น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์
 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 3. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 4. นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 5. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 6. นักพัฒนาเว็บไซต์
 7. นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้คอมพิวเตอร์
 8. กราฟิกดีไซต์
 9. ประกอบธุรกิจส่วนตัว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

คณะครุศาสตร์  

http://krusart.rru.ac.th

โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ 6100

โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3851-5826 (อำเภอเมือง)  0-3856-8165 (อำเภอบางคล้า)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

http://www.rru.ac.th

ที่อยู่ : 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ : 0-3850-0000