คำถามที่พบบ่อย

การเทียบโอนรายวิชา/ผลการเรียน

ตอบ

1) เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชา

2) เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนประเภทนักศึกษา

3) เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยแต่ไม่สำเร็จการศึกษาและกลับเข้ามาศึกษาใหม่ ไม่เกินกำหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เงื่อนไขการโอนผลการเรียน

1) ไม่ถูกสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

2) เป็นรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรที่เคยศึกษามาแล้ว และมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า C โดยไม่จำกัดหน่วยกิต

ตอบ

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดหรือรับรองหลักสูตร

2) เป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยรับรอง

3) เป็นผู้ผ่านการศึกษานอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย หรือ มีประสบการณ์จากการทำงาน

ตอบ เป็นรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า C หรือเทียบเท่า และได้รับผลการเรียนนั้นมาแล้วไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

ตอบ หมวดศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเลือกเสรี และรายวิชาเฉพาะด้าน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สาขาวิชากำหนด

ตอบ หมวดศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี 3 หน่วยกิต และรายวิชาเฉพาะด้าน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สาขาวิชากำหนด

ตอบ ต้องไม่เกินสามในสี่ของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตร

ตอบ

1) นักศึกษายื่นคำร้องขอโอน/ยกเว้นรายวิชา ในภาคเรียนแรกที่เข้าศึกษาเท่านั้น (ดาวน์โหลดคำร้องที่เว็บไซต์  http://.reg.rru.ac.th)

2) ฝ่ายงานทะเบียนนำเสนอคณะกรรมการพิจารณา

3) ฝ่ายงานทะเบียนจัดทำประกาศและแจ้งตามคณะ/ศูนย์ทราบ

4) นักศึกษารับเอกสารการโอน/ยกเว้นรายวิชา

5) ชำระเงินค่าธรรมเนียมสำหรับการโอน/ยกเว้นรายวิชาที่ฝ่ายการเงิน

6) ส่งเอกสารการโอน/ยกเว้นที่ผ่านการชำระเงินแล้วที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน

7) เจ้าหน้าที่ทะเบียนนำผลโอน/ยกเว้นกรอกลงคอมพิวเตอร์