สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย : เทคโนโลยีบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of  Technology Program  in Agricultural Technology

ปริญญา
เทคโนโลยีบัณฑิต   (เทคโนโลยีการเกษตร)
ทล.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร)
Bachelor of Technology Program in Agricultural Technology
B.Tech. (Agricultural Technology)  

ปรัชญาของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร ให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม ที่สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย นำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแบบครบวงจร และสนองตอบต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

จุดเด่นของหลักสูตร
1. ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย
2. มุ่งเน้นให้บัณฑิตนำความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรได้จริง
3. มีอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก และมีตำแหน่งทางวิชาการสามารถให้คำปรึกษาและดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด

แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตของบัณฑิตที่จบการศึกษาในสาขาวิชานี้
งานราชการ : เป็นนักวิชาการและนักวิจัยในสังกัดกรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ หรือเป็นผู้สอน หรือผู้ฝึกอบรมในสถาบันที่มีการสอนทางด้านเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอที่มีการเปิดอัตรา ฯลฯ
งานเอกชน : เป็นนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ผู้ควบคุมการผลิตหรือพนักงานขายในบริษัท รวมถึงงานทุกประเภทที่ต้องการผู้จบการศึกษาด้านการเกษตร
ประกอบอาชีพส่วนตัว : เป็นเจ้าของฟาร์มพืชเศรษฐกิจ เช่น กล้วยไม้  ไม้ตัดดอก พืชไร่เศรษฐกิจ ไม้ผล ฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจ เช่น ฟาร์มเลี้ยงไก่ กุ้ง  สัตว์น้ำ ปลาสวยงาม ฟาร์มเลี้ยงสุกร ฯลฯ

การศึกษาต่อ : สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีได้ในสาขาวิชาหรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://science.rru.ac.th
https://www.facebook.com/sci.rru
Line :

 

อีเมล : science_rru@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ 6250
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3851-5828

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
http://www.rru.ac.th
ที่อยู่ : 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 0-3850-0000