สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย      : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Technology Program in Industrial Technology

ปริญญา
เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
ทล.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
Bachelor of Technology (Industrial Technology)
B.Tech. (Industrial Technology)

ปรัชญาของหลักสูตร
มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยี ร่วมพัฒนาสร้างสรรค์สังคม ควบคู่คุณธรรมก้าวนำเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และพื้นที่ใกล้เคียง

จุดเด่นของหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เป็นนักการจัดการด้านอุตสาหกรรม ด้านงานก่อสร้าง และด้านคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ หางานง่ายพัฒนาความรู้ด้านอุตสาหกรรมที่ทันสมัย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เกรดเฉลี่ยสะสม: 2.00

อาชีพทีสามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. เจ้าหน้าที่ในโรงงานอุตสาหกรรม
  2. นักเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
  3. เจ้าหน้าที่สายงานอุตสาหกรรมในสถานประกอบการ
  4. ประกอบอาชีพอิสระ ในความเชี่ยวชาญของตนเอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
http://techno.rru.ac.th
https://www.facebook.com/techno.rru.ac.th
โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ 6300
โทรศัพท์/โทรสาร : 038-568192

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
http://www.rru.ac.th
ที่อยู่ : 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 0-3850-0000