สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Thai Teaching

ชื่อปริญญา
ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาไทย)
ค.บ. (การสอนภาษาไทย)
Bachelor of Education (Thai Teaching)
B.Ed. (Thai Teaching)

ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตและพัฒนาครูภาษาไทยที่มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ และเป็นนักวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

จุดเด่นของหลักสูตรการสอนภาษาจีน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาไทยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้วิชาชีพครูและมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางภาษาไทย  ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ เพื่อให้สามารถนำความรู้วิชาชีพครูและศาสตร์ ทางภาษาและวรรณคดีไทยไปบูรณาการสอนวิชาภาษาไทยได้  ตลอดจนมีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นครูนักวิจัยที่สามารถพัฒนาความรู้ในวิชาภาษาไทยหรือพัฒนาวิธีสอนใหม่ๆ โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่นหรือสังคม  มีศิลปะและทักษาในการสอน และถ่ายทอดความรู้ มีจิตวิทยา จิตวิญญาณความเป็นครู พร้อมทั้งคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ครูสอนวิชาภาษาไทย
  2. บุคลากรทางการศึกษา
  3. นักประชาสัมพันธ์
  4. ผู้ประกาศข่าว
  5. พิธีกร
  6. นักจัดรายการ
  7. มัคคุเทศก์
  8. นักเขียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
คณะครุศาสตร์
http://krusart.rru.ac.th
โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ 6100
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3851-5826 (อำเภอเมือง)  0-3856-8165 (อำเภอบางคล้า)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
http://www.rru.ac.th
ที่อยู่ : 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 0-3850-0000