สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Chinese Teaching

ชื่อปริญญา

ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน)

ค.บ. (การสอนภาษาจีน)

Bachelor of Education (Chinese Teaching)

B.Ed. (Chinese Teaching)

ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งผลิตครูวิชาชีพชั้นสูงด้านการสอนภาษาจีนที่มีความรู้คุณธรรมและจริยธรรมมุ่งเน้นการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน

จุดเด่นของหลักสูตรการสอนภาษาจีน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาจีน(5 ปี)เป็นเป็นหลักสูตรที่มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีนเป็นหลักสูตรที่นักศึกษาได้มีโอกาสไปศึกษารายวิชาภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนที่ประเทศจีนเป็นระยะเวลา1 ปีอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นเจ้าของภาษาและผู้ที่มีคุณวุฒิจากประเทศจีนซึ่งสามารถใช้ภาษาจีนได้เป็นอย่างดีบัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาจีนเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานทั้งด้านบุคคลากรการศึกษาและบริษัททั่วไปบัณฑิตมีความสามารถด้านการสอนภาษาจีน มีคุณวุฒิด้านการศึกษา

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ครูสอนวิชาภาษาจีน
 2. นักแปล
 3. นักเขียน
 4. ล่าม
 5. มัคคุเทศก์
 6. เลขานุการ
 7. นักประชาสัมพันธ์
 8. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สนามบิน หรือโรงแรม
 9. เจ้าหน้าที่สถานทูต
 10. นักวิเทศสัมพันธ์
 11. นักสื่อสารมวลชน
 12. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐ – เอกชน
 13. พนักงานบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 14. นักธุรกิจ – เจ้าของกิจการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  :

คณะครุศาสตร์
http://krusart.rru.ac.th
โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ 6100
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3851-5826 (อำเภอเมือง)  0-3856-8165 (อำเภอบางคล้า)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
http://www.rru.ac.th
ที่อยู่ : 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 0-3850-0000