สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in  Early Childhood Education

ชื่อปริญญา
ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย)
Bachelor of Education (Early Childhood Education)
B.Ed. (Early Childhood Education)

ปรัชญาของหลักสูตร
ผลิตพัฒนาครูปฐมวัยให้เป็นครูดี มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพภายใต้บริบทของสังคมวัฒนธรรมไทย โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

จุดเด่นของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
การจัดการเรียนรู้สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยบูรณาการความรู้ทางการศึกษาปฐมวัยผ่านกิจกรรมต่างๆในหลักสูตรอาทิเช่น แนวคิดทางการศึกษาปฐมวัย พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ภาษาและการรับรู้หนังสือสำหรับเด็กปฐมวัย คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย สังคมศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ศิลปะและดนตรีสำหรับเด็กปฐมวัย เป็นต้น และรวมทั้งความรู้ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย เช่น รูปแบบการเรียนรู้ตามหลักสูตรมอนเตสเซอรี่ เพื่อพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในท้องถิ่นและพัฒนาความรู้ให้เชี่ยวชาญในศาสตร์ทางการสอนระดับปฐมวัย และสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชนในท้องถิ่นดังนั้นจึงเป็นการเน้นการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีการสร้างเครือข่ายในสถานศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากรภายนอกและร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนสนับสนุนให้บัณฑิตมีคุณภาพโดยการไปศึกษาดูงานหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูตลอดจนเชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่มีประสบการณ์สูงมาเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้ในศาสตร์ทางการศึกษาปฐมวัย

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ครูสอนเด็กระดับปฐมวัย
  2. บุคลากรทางการศึกษา
  3. เจ้าของสถานประกอบการ เช่น เจ้าของสถานรับเลี้ยงเด็ก เป็นต้น  
  4. นักจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
  5. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  6. นักผลิตสื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
โทรศัพท์/โทรสาร  038-515826

คณะครุศาสตร์
http://krusart.rru.ac.th
โทรศัพท์ : 0-3850-0000 ต่อ 6100
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-3851-5826 (อำเภอเมือง)  0-3856-8165 (อำเภอบางคล้า)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
http://www.rru.ac.th
ที่อยู่ : 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 0-3850-0000