ระบบบริการออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ระบบยื่นคำร้องขอใบรายงานผลการศึกษาและตรวจสอบหนี้สิน (กรณีรับเอกสารการสำเร็จการศึกษา) ระบบยื่นคำร้องขอเทียบ-โอน ยกเว้นรายวิชา ระบบประเมินการให้บริการหน้าเคาน์เตอร์งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระบบแจ้งซ่อมบำรุง งานอาคารสถานที่